Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna kindralkuberner - EAA.3
Revaler General-Gouverneur
Ревельский генерал-губернатор

Ajalugu

Kõrgeim võim Eestimaa (kindral)kubermangus 18. saj, Vene keskvõimu esindaja.

Teisi nimetusi: Tallinna kuberner, kindralkuberneri nimetust kasutati isiku tähtsuse rõhutamiseks. Kubermangu kohta kasutati ka väljendit „Eestimaa Hertsogkond”.
Tallinna (kindral)kuberneri ametikoht loodi keisri ukaasiga 29.09.1710 pärast Tallinna rootsi garnisoni kapituleerumist vene vägedele. 1719. a määratles Vene pool Rootsilt vallutatud alade jagunemise provintsideks, Tallinna kindralkubernerile allus Tallinn, Eestimaa ja Hiiumaa. Pärast Uusikaupunki rahulepingu sõlmimist 1721. a Rootsi ja Venemaa vahel laienes äsjaliidetud provintside kuberneridele 1719. a väljaantud instruktsioon vojevoodidele.
Tallinna kindralkuberneri ametikoht kaotati seoses ülevenemaalise kubermanguseaduse laiendamisega Eesti- ja Liivimaale ning Tallinna asehalduskonna avamisega 03.07.1783.

Vastavalt instruktsioonile allus kuberner keisrile ja Senatile, pidi teostama järelevalvet kõigi oma provintsi ametnike üle, kontrollima monarhi ja teiste kõrgemalseisvate organite ukaaside ja ettekirjutuste täitmist, kindlustama provintsi sõjalise julgeoleku, jälgima maksude laekumist, maha suruma igasugused sisemised mässukatsed ja lahendama kindlusi ning väeosi puudutavad küsimused. Kindralkuberneri kantselei pädevusse kuulusid kõik kohaliku haldusega seotud küsimused: sõjalised, administratiivsed, politseilised ja kohtulikud ning reisipasside väljaandmine

Materjal

Protokollid 1711-1783; ukaaside, väljaantud passide ja protokolliraamatute registrid 1715-1776; Senati ukaasid 1701-1788, Liivi- ja Eestimaa kindralkuberneri korraldused; keiser Peeter III ja keisrinna Katariina II kirjad kindralkubernerile tema jurisdiktsiooni kohta 1762-1782 (s 186); Rootsi kuningas Friedrichi deklaratsioon sõja asjus Venemaa vastu 24.07.1741 ja tema kirjad Philipp v Hornile, Jakob v Wrangelile ja Bernard Rehbinderile 1724-1741; kindral W. Fermori aruanne Königsbergi ja Ida-Preisimaa vallutamise kohta 7-aastases sõjas 11.01.1758; kirjavahetus erinevate kolleegiumide ja kontoritega: reglemendid, instruktsioonid, ukaasid, korraldused, protokollid, plakatid ja publikaadid; kirjad kindralkuberner Brownilt 1782-1783, Eestimaa Rüütelkonnalt ja maanõunikelt 1720-1783, Tallinna Magistraadilt 1710-1783, Tallinna Garnisonilt 1759-1763; Tallinna komandandi V. Zotovi aruanne kubermangukantseleile põgenike, voorihobuste jm küsimustes 1713; Liivi- ja Eestimaa Asjade Justiitskolleegiumi resolutsioonid ja otsused 1723-1781; adrakohtunike aruanded 1730-1785; kirikueestseisjate aruanded kirikuteede kohta 1783; supliigid ja nende registrid 1711-1783; toimikud: Tallinna Tolliamet 1727-1728; truudusevande andnud elanike nimekirjad ja allakirjutatud vandetekstid 1722-1794; testamendid 1751-1782, sünni- ja surmatunnistused 1753-1778, volitused ja võlakirjad 1731-1784; kohtutoimikud võlgade, mõisate omandiõiguse ja majandusküsimuste, mitmesuguste õiguste rikkumise jm asjus 1698-1794; päranduse jagamise lepingud 1771-1811, üksikud pärisorjusest vabastamised jm;
Inkvisitsioonikomisjon: 1711. a katk, mõisates leiduvad talupojad, Eestimaa mõisad 1712. a, Harju-, Järva- ja Virumaa mõisate suurus adramaades ja talupoegade arv 1716. a.
Restitutsioonikomisjon: protokollid 1722-1728, aruanded mõisate omandiõiguse kohta 1721-1728, toimikud Paide linna privileegide kohta 1724-1717, väljakirjutused Senati ukaasidest, resolutsioonidest, kirjadest jm 1340-1820 (19. saj), Eestimaa mõisate omandiõiguse tunnistused 1750. a.
Adramaarevisjoni komisjon: 1726, 1732, 1739, 1744, 1750, 1765, 1774 Eestimaa maakondade adramaarevisjonide materjalid.Inkvisitsioonikomisjon: 1711. a katk, mõisates leiduvad talupojad, Eestimaa mõisad 1712. a, Harju-, Järva- ja Virumaa mõisate suurus adramaades ja talupoegade arv 1716. a.
Restitutsioonikomisjon: protokollid 1722-1728, aruanded mõisate omandiõiguse kohta 1721-1728, toimikud Paide linna privileegide kohta 1724-1717, väljakirjutused Senati ukaasidest, resolutsioonidest, kirjadest jm 1340-1820 (19. saj), Eestimaa mõisate omandiõiguse tunnistused 1750. a.
Adramaarevisjoni komisjon: 1726, 1732, 1739, 1744, 1750, 1765, 1774 Eestimaa maakondade adramaarevisjonide materjalid.
1886. a koostatud aktide register materjalile 1601-1868; 1887. a koostatud Eestimaa kubermanguvalitsuse raamatute ning kaartide register 1638-1885.


Seadused

ПСЗ I nr 2299 (29.09.1710); 3380 (29.05.1719); 3294 (01.01.1719); 14392 (07.11.1775).

Kirjandus

Amburger, E. Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Studien zur Geschichte Osteuropas 10 (1966).
Arbusow, L. Grundriss.
Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil. Tartu 2000.